Цени

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.04.2024г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

83,18

до 1054,599 MWh

74,19

 

 

       от 1054,600 MWh до 10545,999

     MWh

68,73

 

 

над 10546,000 MWh

66,56

 

до 52,729 MWh

 

83,40

 

от 52,730 MWh до 210,920 MWh

 

83,25

 

от 210,921 MWh до 1054,599 MWh

 

81,89

 

от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh

 

80,01

 

над 2109,200 MWh

 

78,51

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2023г. - 30.09.2024г., е в размер на 1,0194 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.03.2024г. е в размер на 1,9442 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2024г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

3,3767

1,0194

10,812

Февруари

4,5281

1,0194

10,785

Март


1,0194

10,739

Април

    

1,0194

10,744

Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври   

Ноември

    


     

Декември

     


           


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.04.2024г., крайната цена на природния газ е променена: от 103,3961 лв./МВтч на 103,3961 лв./МВтч

(или от 1,11 лв./нм3 на 1,11 лв./нм3, при коефициент 10,744). 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комекес АД
Назад към съдържанието