Цени

Комекес АД

Комекес АД

Към съдържанието
ЦЕНИ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА КЛИЕНТИ НА "КОМЕКЕС"АД


Цените са в сила от 01.07.2024г.

 

Промишлени потребители

Обществено административни потребители

Битови потребители

 

лeва/MWh

лева/MWh

лева/MWh

 

 

 

88,58

до 1055 MWh

75,94

 

 

            от 1055 MWh до 10546 MWh

69,72

 

 

над 10546,000 MWh

67,21

 


 


 


 


 

 до 1055 MWh

 

87,73

 

от 1055 MWh до 2109 MWh

 

83,62

 

над 2109 MWh

 

82,86

 

В цената не са включени: цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, акциз и данък върху добавената стойност.


"Комекес"АД продава природния газ като посочва в отчетните документи енергийната единица MWh (МВтч). Информативно се посочва и цената, изчислена за 1000 нкм, при калоричност на природния газ за съответния месец в MWh за 1000 нкм.


Утвърдената от КЕВР  сумарна цена за пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  за периода 01.10.2023г. - 30.09.2024г., е в размер на 1,0194 лв./MWh, без ДДС и акциз.


Утвърдените от КЕВР  цени за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД,  се прилагат в съответствие с осигурения за съответния месец капацитет, и ще бъдат изчислявани след края на съответния месец. 


Базовата цена за достъп до газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД за м.07.2024г. е в размер на 1,7063 лв./MWh, без ДДС.


Месец

2024г.

Цена за достъп

лева/МВтч

Цена за пренос

лева/МВтч

Коефициент/Калоричност

МВтч/хнкм

Януари

3,3767

1,0194

10,812

Февруари

4,5281

1,0194

10,785

Март

3,9659

1,0194

10,739

Април

   4,6831

1,0194

10,744

Май

3,5099

1,0194

10,793

Юни


1,0194

10,824

Юли


1,0194

10,834

Август
Септември
Октомври   

Ноември

    


     

Декември

     


           


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.07.2024г., крайната цена на природния газ е променена: от 111,3310 лв./МВтч на 109,5668 лв./МВтч

(или от 1,21 лв./нм3 на 1,19 лв./нм3, при коефициент 10,834).


„Комекес“ АД, гр. Самоков

уведомява своите клиенти, че с Решение №Ц-10/25.04.2024г., КЕВР утвърди считано от 01.05.2024г. нови цени на природния газ на територията на община Самоков за периода 2024-2026г.:


І. ЦЕНИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

 

А/ ГРУПА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ КЛИЕНТИ

Подгрупи в зависимост от годишното потребление на природен газ:

1.

Годишно потребление до 1 055 MWh:

14.50 лв / MWh

2.

Годишно потребление от 1  055 до 10 546 MWh

8,28 лв / MWh

3.

Годишно потребление над 10 546 MWh

5.77 лв / MWh

 

 

 

Б/ ГРУПА НА ОБЩЕСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ТЪРГОВСКИ КЛИЕНТИ

Подгрупи в зависимост от годишното потребление на природен газ:

1.

Годишно потребление до 1 055 MWh:

25.13 лв / MWh

2.

Годишно потребление от 1  055 до 2 109 MWh:

21.02 лв / MWh

3.

Годишно потребление над 2 109 MWh:

20.26 лв / MWh

 

 

 

В/ ГРУПА НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ

27.12 лв / MWh

 

ІІ. ЦЕНИ ЗА СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ

 

А/

Група на промишлените клиенти:

3.34 лв / MWh

Б/

Група на обществено-административните и търговски клиенти:

 

4.50 лв / MWh

В/

Група на битовите клиенти:

3.36 лв / MWh

 

Посочените цени са без включени акциз и ДДС 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комекес АД
Назад към съдържанието